Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

lucidumintervallum
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
lucidumintervallum
3033 cf66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
lucidumintervallum
8032 6f0d
Reposted fromwyczes wyczes viascorpix scorpix
lucidumintervallum
lucidumintervallum
lucidumintervallum
8426 a6b5 500
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
8945 b016 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
8256 b965
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
4608 f948
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

March 06 2019

lucidumintervallum
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix

March 05 2019

lucidumintervallum
lucidumintervallum
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viamole-w-filizance mole-w-filizance
lucidumintervallum
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
lucidumintervallum
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl