Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

lucidumintervallum
lucidumintervallum

July 06 2017

lucidumintervallum
1754 84bb
Reposted fromwithoutlove0 withoutlove0 viafotofob fotofob
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

July 01 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

lucidumintervallum
lucidumintervallum
lucidumintervallum

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viasatyra satyra

June 28 2017

lucidumintervallum
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka vialithiumowaa lithiumowaa

June 27 2017

lucidumintervallum
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAyumi Ayumi

June 26 2017

lucidumintervallum
7052 ba45
lucidumintervallum
lucidumintervallum
3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viairmelin irmelin
lucidumintervallum
6656 4659 500
lucidumintervallum
lucidumintervallum
5034 9ace 500
Keith Richards
lucidumintervallum
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaeternia eternia
lucidumintervallum
8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

June 22 2017

lucidumintervallum
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viaDietz Dietz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl