Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

lucidumintervallum
3602 f2bd
Reposted fromawita awita viamole-w-filizance mole-w-filizance
lucidumintervallum
lucidumintervallum
4813 29ae
lucidumintervallum
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viamoth-into-flame moth-into-flame
lucidumintervallum
lucidumintervallum
Reposted byhashAliceInKillingLandbanshe

February 18 2017

lucidumintervallum
3435 cf8c
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
5535 8ca9 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
1017 a072
Reposted fromtwice twice viamoth-into-flame moth-into-flame
lucidumintervallum
6627 0e7c
lucidumintervallum
Reposted fromFlau Flau viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
3093 9726
300 London
Reposted fromNeutrum Neutrum viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
lucidumintervallum
2005 ca86
Reposted fromfungi fungi viacarlandlouise carlandlouise
lucidumintervallum
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viatakeachance takeachance
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viairmelin irmelin
lucidumintervallum
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
lucidumintervallum
1305 bd5c
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
lucidumintervallum
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl