Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

lucidumintervallum
HhhhAng
Reposted fromAtari Atari viabanshe banshe
lucidumintervallum
lucidumintervallum
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
lucidumintervallum

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
lucidumintervallum
lucidumintervallum
Reposted fromkazu kazu viascorpix scorpix
5019 6914
Reposted fromapm35 apm35 viascorpix scorpix

October 16 2018

lucidumintervallum
8520 8fa8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
5957 c6c4
Reposted fromgrandma grandma viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
4349 bd26 500
Reposted fromSanthe Santhe viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
lucidumintervallum
2908 5293 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
lucidumintervallum
3639 8c85 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
4158 b6a9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

October 14 2018

lucidumintervallum
1142 e0eb
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl